Lưu trữ: Tuyển dụng

  1. Trang chủ
  2. Tuyển dụng

Kế toán thuế

Mô tả công việc Làm các bút toán tổng hợp (Tiền lương, giá thành, kết quả kinh doanh) Tổng hợp các…

Giám sát công trình

Mô tả công việc – Lập kế hoạch kinh doanh và lãnh đạo khu vực hoàn thành mục tiêu đã đề…

Giám đốc khu vực

Mô tả công việc – Lập kế hoạch kinh doanh và lãnh đạo khu vực hoàn thành mục tiêu đã đề…